Chương 8 – Hạnh phúc, Âm nhạc, Vũ Điệu và Nụ hôn

Tác giả: Samael Aun Weor, Sách: Hôn Nhân Hoàn Hảo Người ta nói rằng tâm trí của chúng ta là một đơn vị duy nhất. Những người theo trường phái Gnosis khẳng định rằng chúng ta có nhiều tâm trí. Mỗi một bóng ma của cái Tôi đa nguyên đều có tâm trí của riêng nó. Cái … More Chương 8 – Hạnh phúc, Âm nhạc, Vũ Điệu và Nụ hôn

Chương 5 – Tính dục bình thường

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Chúng ta hiểu những người tính dục bình thường là những người không có bất kỳ một mâu thuẫn tính dục nào cả. Năng lượng tình dục được chia ra làm ba loại riêng biệt: Một là loại năng lượng liên quan đến việc duy trì nòi giống và … More Chương 5 – Tính dục bình thường