Chương 10 – Hiểu Biết Trực Tiếp

Tác giả: Samael Aun Weor,  Hôn Nhân Hoàn Hảo Tất cả môn đồ huyền học muốn có hiểu biết trực tiếp, muốn biết mình đang [tiến bộ] thế nào, muốn biết tiến trình nội tâm của mình đến đâu. Mong muốn lớn nhất của các môn đề là trở thành công dân có ý thức trong các thế … More Chương 10 – Hiểu Biết Trực Tiếp

Chương 9 – GIAO

Khi thầy tư tế thượng phẩm hát thần chú dữ dội I.A.Ô. ở trong Sanctum Sanctorum của đền thờ Salomon thì các trống của đền thờ vang lên để cho người ngoại đạo không nghe thấy I.A.Ô. hùng vĩ đó. Huiracocha, bậc chân sư vĩ đại của hội thánh Gnosis nói như sau: Diodorus [1] … More Chương 9 – GIAO

Chương 17 – Giấc mơ và Khải tượng

Học trò Gnosis cần phải học cách phân biệt giữa giấc mơ và khải tượng. Mơ là một thứ và khải tượng là thứ khác. Những bậc giác ngộ đích thực của Gnosis không thể mơ. Chỉ có những người với tâm thức đang ngủ mê mới sống trong mơ. Loại người mơ tồi tệ … More Chương 17 – Giấc mơ và Khải tượng

Chương 8 – Hạnh phúc, Âm nhạc, Vũ Điệu và Nụ hôn

Tác giả: Samael Aun Weor, Sách: Hôn Nhân Hoàn Hảo Người ta nói rằng tâm trí của chúng ta là một đơn vị duy nhất. Những người theo trường phái Gnosis khẳng định rằng chúng ta có nhiều tâm trí. Mỗi một bóng ma của cái Tôi đa nguyên đều có tâm trí của riêng nó. Cái … More Chương 8 – Hạnh phúc, Âm nhạc, Vũ Điệu và Nụ hôn

Chương 6 – Tính Dục Siêu Việt

Tác giả: Samael Aun Weor, Sách: Hôn Nhân Hoàn Hảo Tính Dục Siêu Việt là kết tinh của sự chuyển hóa tính dục. Đức Ki-tô, Đức Phật, Dante, Zoroaster, Mohammed, Hermes, Quetzalcoatl và nhiều các bậc chân sư vĩ đại khác đều là những người tính dục siêu việt. Hai khía cạnh vĩ đại nhất … More Chương 6 – Tính Dục Siêu Việt

Chương 5 – Tính dục bình thường

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Chúng ta hiểu những người tính dục bình thường là những người không có bất kỳ một mâu thuẫn tính dục nào cả. Năng lượng tình dục được chia ra làm ba loại riêng biệt: Một là loại năng lượng liên quan đến việc duy trì nòi giống và … More Chương 5 – Tính dục bình thường