Chương 5 – Tính dục bình thường

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Chúng ta hiểu những người tính dục bình thường là những người không có bất kỳ một mâu thuẫn tính dục nào cả. Năng lượng tình dục được chia ra làm ba loại riêng biệt: Một là loại năng lượng liên quan đến việc duy trì nòi giống và … More Chương 5 – Tính dục bình thường