Fohat

Fohat (Tiếng Tây Tạng) – Một cụm từ chỉ khía cạnh dương tính (nam tính) của Sakti (là sức mạnh sinh sản nữ tính) trong thế giới tự nhiên. Bản chất của điện lực trong vũ trụ. Một thuật ngữ huyền học tiếng Tây Tạng chỉ Daiviprakriti, là ánh sáng nguyên thuỷ. Trong thế giới biểu hiện đó là điện lực phổ quát, là sức mạnh huỷ diệt và tạo hoá. Tương tự như vậy, trong ngữ cảnh huyền học, Fohat là sức sống và động lực phổ quát, cùng một lúc vừa là động cơ và cũng là kết quả.

(H. P. Blavatsky, The Theosophical Glossary)

Leave a Reply