Yesođ – Không gian thứ Chín

☰ Các từ đồng nghĩa: không gian thứ chín, cõi thứ chín, cõi khí lực, cõi sinh khí, cõi sức sống

☰ Tiếng Anh: Ninth sphere, Yesođ

Các nhà Kabbalah học nói về Không Gian Thứ Chín [tiếng Anh: ninth sphere [7]] . Không Gian Thứ Chín trong Kabbalah chính là tình dục.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo, Chương 2)

Trên Cây Sự Sống của Kabbalah có 10 cấp bậc. Tiếng Do Thái gọi đó là 10 Sephira. Sephira dịch sang tiếng Việt theo nghĩa đen là “quả cầu”. Theo nghĩa bóng thì đó là không gian hay là “cõi”. Tính từ phía trên xuống, không gian thứ chín trên Cây Sự Sống là Yesod, là cõi của năng lực sinh khí.

Thầy Samael dạy về việc rèn luyện trong không gian thứ chín, hay là việc luyện khí công, làm việc với các năng lượng âm và dương từ trung tâm sinh dục. Ở bối cảnh này thì chúng ta cũng thấy rằng từ “không gian thứ chín” liên quan đến tình dục vì phải có tình dục thì mới có thể sinh ra một cơ thể mới.


Leave a Reply