Kẻ Phản Kitô

Tiếng Anh: Antichrist

Kẻ Phản Kitô (vị vua bên phải) ảnh minh hoạ bởi Herrad von Landsberg, thế kỳ 12

Kẻ Phản Kitô được Kinh Thánh đề cập trong sách I Giăng và II Giăng:

18Hỡi các con trẻ, đây là thời cuối cùng, và như các con đã nghe nói rằng Kẻ Chống Ðấng Christ sẽ đến, nhưng bây giờ nhiều kẻ chống Ðấng Christ đã đến rồi; do đó chúng ta biết rằng đây là thời cuối cùng. 19Chúng đã từ chúng ta ra đi, nhưng thật ra chúng không là người của chúng ta, vì nếu chúng là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta rồi; nhưng chúng đã bỏ đi, điều đó chứng tỏ rằng tất cả những kẻ ấy không phải là người của chúng ta. 20Nhưng các con đã được sự xức dầu của Ðấng Thánh và các con đều biết tất cả những điều ấy.

21Tôi viết cho các con không phải vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con đã biết sự thật và biết rằng không có sự dối trá nào trong sự thật.

22Ai là kẻ nói dối, nếu không phải là kẻ phủ nhận Ðức Chúa Jesus là Ðấng Christ? Nó chính là Kẻ Chống Ðấng Christ. Kẻ ấy phủ nhận Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con.

(I Giăng 2:18-22)

2Nhờ cách nầy anh chị em có thể nhận biết Linh của Ðức Chúa Trời: hễ linh nào xưng nhận Ðức Chúa Jesus Christ đã nhập thể là linh đến từ Ðức Chúa Trời, 3còn linh nào không xưng nhận Ðức Chúa Jesus thì không đến từ Ðức Chúa Trời, nhưng là linh của Kẻ Chống Ðấng Christ; đó là linh anh chị em đã nghe rằng nó sẽ đến, và nay đã đến trong thế gian rồi.

(I Giăng 4:2-3)

7Quả thật có nhiều kẻ lừa dối đã đi khắp thế gian. Ðó là những kẻ không công nhận Ðức Chúa Jesus Christ đến trong hình hài xác thịt. Ðó chính là kẻ lừa dối và Kẻ Chống Ðấng Christ.

(II Giăng 1:7)

(Cả ba đoạn ở trên được trích từ Kinh Thánh Bản Dịch 2011)

Samael Aun Weor giải thích về Kẻ Phản Kitô trong sách “The Great Rebellion”:

The Great Rebellion – Chương 9

(đang dịch)


Leave a Reply