Tội Phạm Ðến Ðức Thánh Linh

Chúa Giê-su giảng bài – ảnh minh họa năm 1866

Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-su giảng về việc phạm tội đến Đức Thánh Linh:

22Bấy giờ người ta đem đến Ngài một người bị quỷ ám, mù, và câm. Ngài chữa cho người ấy được lành, làm người ấy nói được và thấy được. 23Mọi người trong đám đông đều kinh ngạc và nói, “Không lẽ người nầy là Con của Ða-vít?”
24Nhưng khi những người Pha-ri-si nghe thế, họ nói, “Ông ấy chỉ cậy quyền của quỷ vương Bê-ên-xê-bun để trừ quỷ đó thôi.”
25Biết ý tưởng họ, Ngài nói, “Một nước mà tự chia rẽ sẽ tan hoang; một thành hay một nhà mà tự chia rẽ sẽ không đứng vững. 26Nếu Sa-tan loại trừ Sa-tan, tức nó tự chia rẽ với chính nó, làm sao nước của nó tồn tại được? 27Nếu Ta cậy quyền của Bê-ên-xê-bun để trừ quỷ, thì những đệ tử của các ngươi đã cậy quyền của ai để trừ quỷ? Thế thì chúng sẽ xét đoán các ngươi. 28Nhưng nếu Ta cậy Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời để trừ quỷ, thì vương quốc Ðức Chúa Trời đã đến với các ngươi.
29Hay làm sao người ta có thể vào nhà một người dũng mãnh để cướp của người ấy, nếu trước hết không bắt trói người dũng mãnh ấy lại, rồi sau đó mới cướp của trong nhà người ấy? 30Ai không hiệp với Ta là chống lại Ta, và ai không quy tụ quanh Ta sẽ bị tản lạc. 31Vì thế Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời xúc phạm của người ta sẽ được tha thứ, nhưng lời xúc phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 32Kẻ nào nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ, dù trong đời nầy hay trong đời sau.”

(Ma-thi-ơ 12:22-32, Kinh Thánh bản dịch 2011)

Thầy Samael Aun Weor giải thích như sau:

Mọi tội lỗi sẽ được tha thứ, trừ tội phạm đến Đức Thánh Linh. Năng lượng tình dục là năng lượng sáng tạo của Ngôi lời thứ ba. Ngôi lời thứ ba chính là Đức Thánh Linh. Ngôi lời thứ ba phát ra năng lượng trong vòng xoáy cốt lõi của mọi tinh vân, ở trung tâm của nguyên tử nhỏ nhất và trong tất cả chúng sinh.

Trong con người, năng lượng của ngôi lời thứ ba là sức mạnh sáng tạo của tình dục. Khi con người hiến mình vào tà dâm thì năng lượng tạo hóa đó hướng ra ngoài và xuống dưới, ràng buộc họ với thế lực đen tối và với địa ngục A-tỳ. Chúng ta phải rèn luyện trong phòng thí nghiệm của Đức Thánh Linh (là trung tâm sinh dục) để chuyển hóa lực tạo hóa thành ánh sáng và lửa. Chúng ta phải làm cho năng lượng của Ngôi lời thứ ba quay vào trong và hướng lên trên để thức tỉnh siêu năng lực tạo hóa thần thánh tuyệt vời của chúng ta. Đó chính là Công trình Vĩ đại!

(Samael Aun Weor – Luận Thuyết về Thần Thuật Huyền Bí – Chương 8)

Leave a Reply