Thần chú Gayatri

Nữ thần Gayatri

Phiên âm tiếng Việt (đòng đầu tiên)

Ôm Bhur Bu-wa Swa-ha

Phiên âm tiếng Bắc Phạn (cả bốn dòng):

oṃ bhūr bhuvaḥ suvaḥ

tat savitur vareṇyaṃ

bhargo devasya dhīmahi

dhiyo yo naḥ pracodayāt

(Trích Rigveda 3.62.10)

Bản dịch nghĩa (theo bản dịch tiếng Anh của Swami Vivekanada):

Ôm. Chúng con quán tưởng về sự vinh quang của Đấng Tạo Hoá vũ trụ.

Nguyện được Ngài khai sáng cho tâm.

Hướng dẫn phát âm thần chú Gayatri


Leave a Reply