Định luật vũ trụ

Dưới đây là một số trích dẫn từ chương 52 của cuốn “Tarot và Kabbala” của thầy Samael Aun Weor, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về từng vũ trụ và những định luật gắn liền với nó.

Rõ ràng rằng trong Mặt trời Tâm linh Trung ương, được cai trị bởi định luật đơn nguyên, có sự hạnh phúc bất biến của Đức Thánh Sống Bất diệt. Không may thay, mỗi khi chúng ta càng rời xa Mặt trời Tuyệt đối và Thiêng liêng, chúng ta càng lấn sâu vào các thế giới phức tạp, nơi mở đầu của sự vô thức, sự máy móc, và những nỗi đau.

Hiển nhiên, trong vũ trụ thứ hai với ba định luật, hay còn gọi là ayocosmos (bao gồm các hành tinh, mặt trời và khoảng không), niềm vui là không thể sánh được [với Sự Tuyệt đối] bởi vật chất loãng hơn. Ở vũ trụ này, bản chất bên trong của mỗi nguyên tử chỉ bao gồm ba hạt nguyên tử của Sự Tuyệt đối.

Vũ trụ thứ ba mới khác biệt làm sao, macrocosmos (Thiên hà, Dải ngân hà của chúng ta), vũ trụ được cai trị bởi sáu định luật. Ở đó, tính vật chất tăng lên bởi mỗi nguyên tử đều có sáu Nguyên tử của Sự Tuyệt đối ở bên trong nó.

Thâm nhập vào vũ trụ thứ tư, deuterocosmos (hệ mặt trời của chúng ta), vũ trụ được cai trị bởi mười hai định luật, chúng ta thấy rằng vật chất ở đây dày đặc hơn bởi thực tế cụ thể là mỗi nguyên tử đều có mười hai nguyên tử của của Sự Tuyệt đối.

Nếu chúng ta cẩn thận khảo sát vũ trụ thứ năm, mesocosmos (hành tinh Trái đất) được cai trị bởi hai mươi tư định luật, chúng ta sẽ thấy rằng bất kỳ nguyên tử nào của vũ trụ này cũng có hai mươi tư nguyên tử của Sự Tuyệt đối ở bản chất bên trong của nó.

Chúng ta hãy nghiên cứu chi tiết vũ trụ thứ sáu, microcosmos (con người), được cai trị bởi bốn mươi tám định luật. Chúng ta sẽ thấy bằng phương tiện của Nhãn thông Thiêng liêng rằng các nguyên tử của loài người đều có bốn mươi tám nguyên tử của sự Tuyệt đối.

Chúng ta hãy đi xuống một chút nữa và bước vào vương quốc của chủ nghĩa vật chất thô sơ nhất, vũ trụ thứ bảy, tritocosmos (các Thế giới Hoả ngục); chúng ta sẽ khám phá ra rằng dưới lớp vỏ của hành tinh nơi mình đang sống chính là khu vực thứ nguyên cấp duới thứ nhất, được cai trị bởi chín mươi sáu định luật. Mật độ của khu vực này đã đặc lên đáng sợ, do mỗi nguyên tử đều có chín mươi sáu nguyên tử của Sự Tuyệt đối trong Bản chất Sâu thẳm của nó.

Trong khu vực hoả ngục thứ hai, mỗi nguyên tử có một trăm chín mươi hai nguyên tử của Sự Tuyệt đối. Trong khu vực thứ ba, mỗi nguyên tử lại có ba trăm tám mươi bốn nguyên tử của Sự Tuyệt đối, v.v., v.v., v.v., và như vậy tính vật chất tăng lên một cách rất đáng sợ và khủng khiếp.

Hiển nhiên, chúng ta càng ngày càng rời xa ý nguyện của Sự Tuyệt Đối và rơi vào cơ chế phức tạp của Thiên Nhiên vĩ đại, khi chúng ta càng chìm sâu hơn vào các định luật phức tạp. Nếu chúng ta muốn chinh phục lại Tự do, chúng ta phải giải thoát mình khỏi tất cả sự máy móc đó, tất cả các định luật đó, và trở lại với Đức Cha.

Rõ ràng, chúng ta phải đấu tranh một cách mạnh mẽ để giải thoát mình khỏi 48, 24, 12, 6, và 3 định luật đó để thực sự trở về với Mặt trời Thiêng liêng và tuyệt đối trong hệ mặt trời của chúng ta.

Ain Soph Aur, SAMAEL AUN WEOR

Leave a Reply