Cathexis

Trong Phân tâm học, thuật ngữ Cathexis, còn gọi là đầu tư xung năng hay tích lũy năng lượng tinh thần, được dùng để chỉ một quá trình tập trung năng lượng tinh thần hoặc cảm xúc vào một người, một đối thể (có thể là vật vô sinh hoặc sinh vật) hoặc một ý niệm. Ví dụ nếu đói bụng thì bạn có thể tạo ra một hình ảnh trong tâm trí về một bữa ăn ngon mà bạn đang thèm.

Nhà tâm lý học Sigmund Freud đã định nghĩa cathexis là một dạng đầu tư Libido (dục năng). Theo thuyết phân tâm của Freud, tất cả các năng lượng tinh thần đều được sản sinh bởi dục năng.

Thuật ngữ Hy Lạp Cathexis (κάθεξις) đã được James Strachey chọn để phiên dịch thuật ngữ tiếng Đức Besetzung trong công trình dịch tổng tập Freud ra tiếng Anh.

Cathexis lỏng lẻo

Cathexis lỏng lẻo (tiếng Anh: Loose Cathexis) chỉ cái Tôi, là năng lượng tinh thần hoạt động độc lập với Bản thể.

Cái Tôi yêu quý không có bất kì một tính cá thể nào, nó là tổng hợp của các yếu tố bất hòa, là tổng hợp của các cathexis nhỏ lỏng lẻo – những năng lượng tâm lý của cái Tôi.

(Samael Aun Weor – Biện chứng Tâm thức).

Cathexis liên kết

Các nguồn dự trữ trí tuệ là các phần khác nhau của Bản thể và được gọi là Cathexis liên kết hay năng lượng tinh thần tiềm năng tĩnh. Cathexis liên kết hướng dẫn chúng ta trong công việc làm tan rã cái Tôi và giải phóng tâm trí.

Trong bối cảnh Gnosis, Cathexis liên kết (tiếng Anh: Bound Cathexis) chỉ năng lượng tinh thần được kết nối với Bản thể.

Các giá trị của Bản thể chính là Cathexis liên kết.

Cathexis liên kết bên trong tâm trí hướng dẫn chúng ta trong công cuộc chuyển hóa tâm lý triệt để và toàn vẹn.

Chỉ Cathexis liên kết mới có khả năng giải phóng tâm trí thông qua việc làm tan rã các yếu tố tâm lý không mong muốn đã được phân tách bằng các phương pháp phân tích cấu trúc và phân tích giao dịch.

Cathexis liên kết khác với Cathexis lỏng lẻo, vì Cathexis lỏng lẻo là năng lượng tinh thần mà cái Tôi sử dụng để biểu hiện thông qua việc chi phối tâm trí và cơ thể.

Cathexis liên kết chính là năng lượng tinh thần động. Chúng ta phải cho phép năng lượng này định hướng cho cuộc sống của mình.

Cathexis tự do chính là năng lượng của cơ thể và thật đáng tiếc là năng lượng này luôn bị chi phối bởi Cathexis lỏng lẻo hay chính là cái Tôi. Chúng ta phải rèn luyện về mặt tâm lý để Cathexis liên kết có thể thâm nhập vào các hoạt động và chi phối, điều khiển Cathexis tự do.

Sigmund Freud.


Leave a Reply