Sinh ra lần thứ hai

☰ Tiếng Anh: Second Birth

Trong Gnosis cũng như ở các trường phái huyền học, việc tạo ra dương thân cùng với việc hiện thân Bản thể được gọi là “sinh ra lần thứ hai”.

(Samael Aun Weor, Esoteric Treatise of Hermetic Astrology)

Về việc sinh ra lần thứ hai, kinh thánh có nói sau:

Chúa Giê-su đáp: “Quả thật, quả thật, tôi nói với anh, nếu ai không được sinh lại thì không thể thấy Nước Đức Cha”.

Ni-cô-đem hỏi ngài: “Làm sao một người được sinh ra khi đã già? Người ấy có thể trở vào bụng mẹ để được sinh ra lần nữa sao?”.

Chúa Giê-su đáp: “Quả thật, quả thật, tôi nói với anh, nếu ai không được sinh bởi nước và thần khí thì không thể vào Nước Đức Chúa Cha. Ai được sinh bởi xác thịt là con cái loài người, ai được sinh bởi thần khí là con cái Đức Chúa Trời.

(Giăng 3:3-6)
Chúa Giê-su nói chuyện với Ni-cô-đem, ảnh minh hoạ bởi Henry Ossawa Tanner, 1899


Leave a Reply