Sinh ra lần thứ hai (Giăng 3:1-21)

☰ Tiếng Anh: Second Birth

Chúa Giê-su nói chuyện với Ni-cô-đem, ảnh minh hoạ bởi Henry Ossawa Tanner, 1899

1Trong vòng những người Pha-ri-si có một người tên là Ni-cô-đem, một người lãnh đạo dân Do-thái. 2Ban đêm ông đến gặp Ngài và nói với Ngài, “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư đến từ Ðức Chúa Trời, vì không ai có thể làm những phép lạ Thầy đã làm nếu Ðức Chúa Trời không ở cùng.”
3Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, nếu một người chẳng được sinh lại, người ấy không thể thấy vương quốc Ðức Chúa Trời.”
4Ni-cô-đem nói với Ngài, “Làm sao một người già có thể sinh lại được? Có thể nào người ấy trở vào lòng mẹ lần thứ hai để được sinh ra sao?”
5Ðức Chúa Jesus đáp, “Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, nếu một người không được sinh ra bởi nước và Ðức Thánh Linh, người ấy không thể vào vương quốc Ðức Chúa Trời. 6Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Ðức Thánh Linh là linh. 7Chớ ngạc nhiên về điều Ta nói với ngươi rằng các ngươi phải được sinh lại. 8Gió muốn thổi đi đâu thì thổi; ngươi nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu. Ai được sinh ra bởi Ðức Thánh Linh thì cũng như vậy.”
9Ni-cô-đem đáp lời và nói với Ngài, “Làm sao những điều ấy có thể xảy ra được?”
10Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Ngươi là giáo sư của dân I-sơ-ra-ên mà không biết những điều ấy sao? 11Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, Chúng Ta nói điều Chúng Ta biết và làm chứng điều Chúng Ta thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận những lời chứng của Chúng Ta. 12Nếu Ta nói với các ngươi những việc dưới đất mà các ngươi không tin, làm sao các ngươi sẽ tin nếu Ta nói những việc trên trời? 13Chưa ai lên trời bao giờ ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. 14Như Mô-sê treo con rắn lên trong đồng vắng thế nào, Con Người cũng bị treo lên thể ấy. 15để ai tin Người có thể có sự sống đời đời. 16Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời. 17Vì Ðức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian không để lên án thế gian, nhưng để thế gian được cứu nhờ Con ấy. 18Ai tin Con ấy không bị lên án, nhưng ai không tin đã bị kết án rồi, vì đã không tin đến danh Con Một của Ðức Chúa Trời. 19Bản án đó là thế nầy: ánh sáng đã vào thế gian, nhưng người ta yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc làm của họ là gian tà. 20Phàm ai hành động gian tà đều ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, vì sợ các việc làm của mình bị lộ ra. 21Nhưng ai làm điều chân thật thì đến với ánh sáng, để các việc làm của mình có thể được tỏ ra, vì đã được thực hiện trong Ðức Chúa Trời.”

(Kinh Thánh, Bản dịch 2011)

Trong Gnosis cũng như ở các trường phái huyền học, việc tạo ra dương thân cùng với việc hiện thân Bản thể được gọi là “sinh ra lần thứ hai”.

(Samael Aun Weor, Esoteric Treatise of Hermetic Astrology)

Các sách Phúc âm nói rằng: “Có ích gì khi bạn chinh phục được cả thế giới nhưng lại đánh mất đi linh hồn của chính mình?” Chúa Giê-su đã nói với Ni-cô-đem rằng một người cần phải được sinh ra từ nước và thánh linh để có được một linh hồn đích thực. Chúng ta không thể tạo nên một linh hồn nếu không trải qua cái chết huyền học.

(Samael Aun Weor – Biện chứng Tâm thức)

Những người ít ỏi nào hiểu thấu được, nên nghiên cứu phúc âm của Giăng, chương ba, đoạn từ 1 đến 21. Ở đó, môn đồ của Hôn Nhân Hoàn Hảo sẽ tìm thấy phép tình dục thuần túy và chính thống được dạy bởi Chúa Giê-su. Rõ ràng giáo lý này được ẩn giấu, nhưng người nào am hiểu thì sẽ hiểu ngay bằng trực giác.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo – Lời tựa của tác giả)

Leave a Reply