Chiếc Chén của Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus – ảnh minh họa từ ‘Symbola aureae’ bởi Michael Maier, 1617

Trong sách Gnosis câu “đánh đổ chiếc chén của Hermes” chỉ việc xuất tinh, đánh đổ khí lực sinh dục trong co thắt tình dục. Tinh ở đây chỉ khí lực sinh dục của cả hai giới tính. Khi nào dồn khí từ trung tâm sinh dục và tích luỹ ở trong trái tim thay vì xuất ra trong co thắt tình dục thì khả năng nhập định và xuất hồn được tăng lên. Bên cạnh đó, nhờ việc tích tinh, chúng ta có đủ nguyên liệu để kết tinh dương thân.

Thuật ngữ “chiếc chén của Hermes” đến từ sách 12 của bộ kinh Corpus Hermeticum. Trong bản dịch ở dưới Hermes Trismegistus giải thích rằng tất cả mọi người có ngôn từ [tiếng Hy Lạp: Logos] nhưng không phải ai cũng có tâm. Từ tâm ở đây chỉ một khía cạnh tâm linh mà chúng ta phải rèn luyện để đặt tới. Đó chính là tâm hồn hay còn gọi là dương thân. Hermes Trismegistus giải thích thêm rằng tâm được ẩn giấu ở trong một chiếc chén mà chúng ta có thể tìm được ở bên trong bản thân. Chiếc chén này chính là trung tâm sinh dục, nơi chúng ta có nguyên liệu để kết tinh tâm hồn.


Corpus Hermeticum – Quyển 12:1-24

(Đang dịch)


Bài viết liên quan


Leave a Reply