Archeus

(đang dịch)

Archeus xuất hiện từ không gian vô tận. Archeus được tạo thành từ muối, lưu huỳnh và thủy ngân. Từ Archeus, một trật tự thống nhất mới, một hệ Mặt Trời mới được hình thành. Ở dưới này [ở thế giới vật chất], chúng ta phải tạo ra một Archeus ở bên trong với muối, lưu huỳnh và thủy ngân, để từ Archeus này bắt đầu nảy mầm. [Archeus nội tại này] không phải là một thể thống nhất mới trong vũ trụ, mà là một con người được tạo ra theo hình ảnh và dáng dấp của Đấng Sáng Tạo.

(Samael Aun Weor – Dòng Âm Thanh)

Leave a Reply